:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565

1 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในกลุมวัยรุ่น ขจัดปัญหาความขัดแย้งกลุ่มเสี่ยงภายในตำบลเดียวกันและตำบลใกล้เคียง สร้างความรักความสามัคคี รู้จักให้อภัย ตลอดจนให้เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติด โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ และโรงเรียนบ้านสันหีบเข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมทีให้ความรู้และสร้างความสนุกสนาน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.2565 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร