:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 ก.ค. 2564

รายละเอียด: เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ด้านที่อยู่อาศัย สร้างชุมชนเข้มแข็งให้กับชุมชนประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิต

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร