:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประกาศเจตนารมณ์

20 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ใสสะอาด 2565"

ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

งดรับและให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร