:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 3  เมษายน  2566 

นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวิทยากร นายอนนุรักษ์ มณี รองอัยการจังหวัด นายชัยวิชญ์ บาลเพียร เจ้าพนักงานคดี ปฏิบัติการ จากสำนักงานอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร