:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)