:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
สมาชิกสภาอบต
นายอินตา อภิเตโชวุฒิ
ประธานสภา อบต.แม่สำ
.
นายอุดร ยอดคำ
รองประธานสภา อบต.แม่สำ
.
จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
เลขานุการสภา อบต.แม่สำ
.
นายสมพงษ์ เคราะห์ดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
.
นายสุรเชษฐ์ อยู่ด้วง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
.
นายสุนันท์ ตาดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
.
นายจอม ยงญาติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
.
นายเสน่ห์ ค้างคีรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
.
นายมานพ เสนาเกตุ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
.
นายธเนตร คุ้มชาติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
.
นายชัยยา เรืองฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
.
นายปราโมทย์ อ่อนละมูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
.
นายสอาด หล่อหลอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
.
นายอภิชาติ บุรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
.
นายสุบิน แพงศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14