:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
กองคลัง
นางยุพาภรณ์ ชะม้าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเจมจิรา สุริวงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
นักวิชาการคลัง
นายวสุธา เครือจักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกาญจนา จอมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศศิชา กาวิลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้