:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
กองการศึกษา
นายเกื้อ แพ่งเมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
นางสุริยา คำมูล
ครู คศ.2
นางสาวหนึ่งฤทัย เคราะห์ดี
ครู คศ.1
นางสาวอรวรรณ วังชิ้น
ครู คศ.1
นางสาวสุรินทร์ ค้างคีรี
ครู คศ.1
นางสาวระวิวรรณ มะลิวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางโสน เจิมกลิ่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญษภัค บุญเอี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนญดา ฉิมพลี
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก