:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเสนาะ จารุวรพล
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกรรณิการ์ พาโยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข