:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
กองช่าง
นายวันชัย ทองเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวเกวลิน วิศิษฏ์สุนทร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิติ กำเนิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า