:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ ธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0958681478
นายชวน เทียบน้ำอ่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0626491177
นายบุญช่วย ปานบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0871951953
นายโรจน์ อินดนตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0935466287
จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0946361988
นายเกื้อ แพ่งเมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
0899602700