:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัด อบต.แม่สำ
.
นายเกื้อ แพ่งเมือง
รองปลัด อบต. แม่สำ
.
สิบเอกนิโรจน์ หุ่นแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
.
นายวันชัย ทองเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นางยุภาพรณ์ ชะม้าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
.