:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
สำนักปลัด
สิบเอกนิโรจน์ หุ่นแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศรัณย์พงศ์ พอเหมาะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญจนา แสนใจศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายมนูศักดิ์ จันทร์โต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวณฐภัทร เคียงคู่
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ณดา ปงคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนูศิลป์ ทองพงษ์เนียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางลักษณารีย์ นามกรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจีรภัทร นาจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทนา พาโยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายจำเนียร ใบทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเสมอ ท้องธาร
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิสิทธิ์ ยายิน
พนักงานขับรถยนต์
นายกิติกุล ระกิติ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุธิพงษ์ ดาราดิลก
นักการภารโรง